O nas

STATUT FUNDACJI

AKADEMIA DOBRYCH POMYSŁÓW”

  1. Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Fundacja pod nazwą „Akademia Dobrych Pomysłów”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  • Grzegorza Siemko zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w dniu szóstego maja dwutysięcznego trzeciego roku (06-05-2003r.), w Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach, przy ulicy Walkowskiego nr 2, przed notariuszem Witoldem Kapustą za numerem Repertorium A Nr 3630/2003. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z 1991 r. późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Fundacja może używać skróconej nazwy ,,Akademia Dobrych Pomysłów”

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej


§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza

§ 5.


1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


3. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może przystępować do fundacji, spółek, tworzyć oddziały, filie, sekcje, placówki, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.


4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 6.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.


§ 7.


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


§8.


Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

II. Cele, środki i zasady działania Fundacji


§ 9.


Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie jest:
– pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
– pomoc dzieciom pracowników wszystkich państwowych służb mundurowych
– realizowanie wszelkich dobrych pomysłów, które maja wspierać rozwój intelektualny zawodowy i kulturalny.
– wspieranie i popularyzacja zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, i ochrony przeciwpożarowej.

§ 10.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.


2. Tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowisk pożarnictwa, ratownictwa, służb porządkowych, nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce edukacyjnej, bezpieczeństwu, ratownictwu i ochronie przeciwpożarowej.


3. Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu bezpieczeństwa ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród przedszkolaków, środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie:
– własnego programu edukacyjnego o nazwie „Przedszkolacy i Strażacy”. – wydawanych ulotek, broszur, plakatów, książek, wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki
– tworzenie stron internetowych dotyczących tej tematyki.

4. Popularyzację nauki, Internetu, sportu i działalności artystycznej w formie: organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
wspieranie i tworzenie klubów sportowych działających na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.
organizowania lub dofinansowywania bezpłatnego dostępu do Internetu przez dzieci i osoby niepełnosprawne.


5. Organizowanie akcji charytatywnych.
– prowadzenie akcji charytatywnej pod nazwą ,,Tornister za Uśmiech”
– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.


6. Organizowanie wycieczek, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci.


7. Współprace z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Odpowiedzialnymi za edukacje, zdrowie, bezpieczeństwo, ratownictwo, kulturę, rolnictwo, gospodarkę, sport, ochronę środowiska: – Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracę miedzy społeczeństwami.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 11.


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 12.


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn osób fizycznych i prawnych.
2. dotacji i subwencji
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. odsetek bankowych.


§ 13.


Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 14.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


IV. Władze Fundacji


§ 15.


Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.


§ 16.


1. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym i może być powołana przez Fundatora. Do chwili jej powołania Fundator sam sprawuje funkcje Rady.
2. Fundator powołuje i odwołuje Członków Rady Fundacji,
3. W wypadku powołania Rady przez Fundatora wchodzą przepisy poniższe:


§ 17.


1. Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się, co najmniej z trzech osób. 2. Pierwsza Rada składa się z członków powołanych przez Fundatora, który wchodzi w jej skład (Fundator określony w akcie fundacyjnym) z prawem podwójnego głosu. 3. W pracach Rady jej członkowie mogą uczestniczyć także poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.§ 18.


1. Fundator wybiera z grona Rady jej Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do dnia trzydziestego grudnia.
3. Z posiedzeń Rady sporządzone są protokoły podpisane przez
przewodniczącego Rady i sekretarza.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 50 procent plus liczba obecnych.
5. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji.


§ 19.


1. Zadaniem Rady w szczególności jest:
a. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
b. zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów,
c. przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności,
d. udzielanie absolutorium Zarządowi
e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
f. inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 20.

W przypadku, gdy ilość członków Rady spadnie poniżej trzech, nowych członków Rady powoła Fundator.


Zarząd Fundacji


§ 21.


1. Zarząd Fundacji jest, co najmniej dwuosobowy.
2. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd w przypadku, gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.

3. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 2. niniejszego paragrafu członka Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt. 1. Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez niniejszy Statut.


§ 22.


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji


Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:


• reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
• opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

• sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

• sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

• przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,

• zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,

• kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za
realizację jej celów statutowych,
• ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji

  1. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Radę Fundacji.

§ 23.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji
2. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów Zarządu Fundacji.


§ 24.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu w stałym terminie, ustalonym w regulaminie pracy Zarządu, z tym, że termin pierwszego posiedzenia Zarządu wyznacza Rada Fundacji.
2. Prezes Zarządu Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenia Zarządu.

3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Fundacji zawiadamia członków Zarządu, co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem.


§ 25.


Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 26.


Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub jeden członek Zarządu Fundacji i pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.


§ 27.


Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał, Prezes Zarządu Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 28.


1. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.


V. Zmiana Statutu


§ 29.


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.


§ 30.


Połączenie z inną fundacją.


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.§ 31.


W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


VI. Likwidacja Fundacji

§ 32.


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 33.


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 34.


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.


§ 35.


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


26. 05. 2003 r.

Grzegorz Siemko